Privacybeleid

Privacy Statement Historische Vereniging Heiloo

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Uw
persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan
de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet
bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).


Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat
wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn
voor de naleving van de wettelijke vereisten.
Uw contactpersoon binnen de vereniging, met betrekking tot dit onderwerp, is Jacob Ouderkerken.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid
of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor
noodzakelijke persoonsgegevens. In het geval van onze vereniging zijn dat:

 • Naam+Adres-Woonplaats+ Telefoonnummer+E-mailadres
 • Bankgegevens (eventueel met machtiging)
 • Eventuele opgave wel of geen vrijwilliger

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze
vereniging:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het organiseren van evenementen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • het uitvoeren van overige voor een ANBI-stichting gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand
van begunstigers, vrijwilligers en overige betrokkenen bij onze vereniging te vergroten en om u te
informeren over onze activiteiten.
Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op
informatie van onze stichting, kunt u een e-mail aan de secretaris sturen: info.oudheiloo@gmail.com
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van onze
vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail
die wij versturen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de
wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en
  verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en
  regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat
  de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens
  verwerkt in verband met: het beheer van gegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de
  aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van de leden / begunstigers of voor
  het detecteren van de behoeften van de leden / begunstigers.


Website en Cookies

De Historische Vereniging Heiloo maakt geen gebruik van cookies.
Dat wil niet zeggen dat er geen cookies worden geplaatst. Zonder cookies werkt de website niet goed.

Deze website maakt gebruik van WordPress, een CMS (content management systeem).
Tijdens het bezoek aan deze website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Verder wordt er gebruik gemaakt van cookies ter bescherming van de website en bezoekers.

Ook kunnen er cookies worden geplaatst door derden als u op een link klikt die naar een andere website verwijst, zoals YouTube en onze social media accounts.
In dat geval wordt u verwezen naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze webpagina’s.

Beveiliging van persoonsgegevens
Onze vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De vereniging draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een
afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging
De vereniging kan uw gegevens (naam-adres-telefoonnummer) uitwisselen met alleen die vrijwilligers van de vereniging, die deze gegevens nodig hebben om te kunnen functioneren.
De vereniging ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van
gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging.
Gegevens van leden kunnen worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer daartoe een rechterlijk bevel aanwezig is.
Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze
uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de relatie tussen u en de
vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten
moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen, zoals een rechterlijk bevel of belastingdienst (i.v.m. bijv. ANBI).

Geen commercieel gebruik
De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring
of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De
vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of
definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van
de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke
regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het
lidmaatschap is beëindigd of nadat het lid heeft aangegeven dat hij niet langer als lid wil worden
beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens
noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.
De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens
wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering
van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde
intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan:
info.oudheiloo@gmail.com
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit
persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check
daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact ons op via onze secretaris info.oudheiloo@gmail.com

Juli 2018

Tips.
U verhoogt de veiligheid van de door u verzonden formulieren door:

 • Bij voorkeur alleen ‘veilige’ website te bezoeken;
 • Een goede firewall op uw computer te installeren;
 • Ongewenste cookies in uw browser te blokkeren;
 • Een goede virusscanner te installeren;
 • Uw software up-to-date te houden.