Nieuwsbrief maart 2021
Activiteiten
We hopen eind april te starten met onze activiteiten. Het betreft dan een lezing, een wandeling en een fietstocht in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Wat betreft de toneelvoorstellingen houden we nog een slag om de arm. In april hoort u over dit alles meer.
Museum
Ons museum is voorlopig nog gesloten. Bij opening wacht u een fraaie tentoonstelling over 75 jaar Tintoretto. De hierop volgende tentoonstelling gaat over Heiloo West en zal onder andere bestaan uit kostelijke foto’s van de HAF.
In de jaren 60 en 70 werd Heiloo verrijkt met grote delen van Heiloo West. Dit gebied wordt omzoomd door een brede groenstrook. Jaap de Graaf vertelt in zijn nieuwe boek veel over het verleden en de wording van dit dorpsdeel. Het boek verschijnt binnenkort.
Jaarvergadering
Ook dit jaar gooit de corona roet in het eten. Het lijkt ons beter de jaarvergadering niet door te laten gaan. In april krijgt u meer informatie.
Spoorwegovergangen
ProRail wil de drie overgangen tussen Belieslaan en Alkmaar ten behoeve van de veiligheid sluiten. We willen als bestuur de veelgebruikte overgangen in het Heilooër Bos graag behouden. We hebben een advies gestuurd naar Natuurmonumenten. Onderaan deze brief vindt u ons advies en interessante en historische gegevens.
Bezorgers gevraagd
Het aantal leden van onze vereniging groeit met de dag. Echter heeft ook elk voordeel zijn nadeel: de bezorgers van De Croncyk krijgen steeds meer werk. We zoeken mensen die driemaal per jaar mee willen helpen De Cronyck en de uitnodiging voor de jaarvergaderingen te bezorgen. Paul Morsch geeft gegadigden graag meer informatie. (06-51718363).
In memoriam Jaap Schuuring (1936-2021)
Op een mooie zondag was er zeer veel belangstelling voor de rondleidingen op Nijenburg. En net toen moest een van de rondleiders verstek laten gaan vanwege ziekte. Hoe dit op te lossen?
Even een belletje naar Jaap Schuuring. Hij had een jaar geleden de frequentie van zijn rondleidingen wel al teruggeschroefd. Maar natuurlijk was hij bereid om in te vallen. “Mag Wil dan ook meekomen?” Zeker, Wil kwam toch altijd mee en we konden wel een extra handje gebruiken bij het koffieschenken. En dan, we wisten al wat er ging komen als Jaap het woord nam bij het begin van zijn rondleiding: “Dames en heren, ik ben op dit landgoed geboren!”. De acteur Jaap Schuuring keek dan quasi gewichtig zijn gehoor aan. Om onmiddellijk daarna te vertellen dat zijn geboortehuis de kleine karakteristieke dienstwoning, het ‘poorthuisje’, was aan het begin van de oprijlaan vanaf de Straatweg. Hier woonde het gezin Schuuring met vier kinderen en twee grootmoeders, die een vaste zitplaats hadden, ieder aan een kant van de kachel. En vaak vervolgde hij dan met de anekdote dat hij als jongetje met zijn driewielertje de vijver was ingereden en door iemand van de “Stichting” daaruit was gevist. Ook interessante verhalen van zijn omgang met de bewoners van het ‘grote huis’, vooral de drie jonge dames van de familie, passeerden dikwijls de revue.
Onze bekende dorpsgenoot Jaap Schuuring is op 15 januari op 84-jarige leeftijd overleden. Iemand die voor het culturele leven in ons dorp van grote betekenis is geweest. Onder meer als vrijwilliger voor Music Meeting, als ‘voorleesopa’ in de bibliotheek, maar vooral als toneelspeler en regisseur in de toneelvereniging Falkland.
Zijn talenten als begaafd toneelspeler heeft hij ook in dienst gesteld van de Historische Vereniging. Zo speelde hij tweemaal de rol van de predikant-schrijver Hasebroek bij presentaties over de Kring van Heiloo. Daarnaast was hij de kasteelheer Bardesius/Bardes in een voorstelling over een aanval op het kasteel Ypestein en speelde hij de rol van de hagenprediker Jan Arentsz op de Preekstoel in het Heilooër Bos. Bij vrijwilligersbijeenkomsten en openingen van exposities waren hij en Wil, altijd samen, doorgaans present. Gesprekken met hem waren steevast gekruid met humor.
Jaap is er niet meer, we zullen hem missen.
Jaap, en Wil, bedankt!
 
Foto:
Jaap Schuuring, in het midden, als Johannes Hasebroek tijdens een presentatie van de Kring van Heiloo op Nijenburg, in de Oudheidkamer Heiloo, 2009.
Spoorwegafsluitingen onbewaakte overgangen Heilooërbos
ProRail heeft de opdracht gekregen om alle onbewaakte overgangen te sluiten om hiermee het aantal ongelukken op de rails te beperken en de veiligheid te bevorderen.
De Vereniging voor Natuurmonumenten (als eigenaar van het Heilooërbos) en de Gemeente Heiloo zijn hierop door ProRail benaderd om de afsluitingen te bespreken. Het voornemen van ProRail betreft een drietal afsluitingen, te weten 
1. De Stetlaan/Kraaienlaan;
2. Noord-West (verlengde Kuillaan);
3. Westerweg/Cranenbroek;

Het bestuur van de Historische Vereniging Heiloo werd door de Vereniging Natuurmonumenten benaderd met de vraag of meer bekend was over de historische context van de spoorlijn in het landgoed en of bekend was of er de afspraken waren tussen de grondeigenaren en de spoorwegen?
Dit is door ons uitgezocht. 
In het Regionaal Archief Alkmaar hebben wij in het archief van de familie Van Foreest stukken kunnen vinden over de onteigening van aan Cornelis van Foreest XV toebehorende stukken grond ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn Alkmaar-Castricum,  in 1865. 
Cornelis van Foreest wenste in die tijd de gronden niet te verkopen aan de Nederlandse Staat en liet het op een onteigening via een deurwaardersexploot en een gerechtelijke uitspraak aankomen.   
In dit archiefstuk wordt door de deurwaarder namens de Nederlandse staat toestemming gegeven aan de gedaagde (Cornelis van Foreest) voor kosten van de staat drie overgangen te realiseren  (“door den gedaagde aan te wijzen”) ter verbinding van de door de spoorweg af te scheiden perceel gedeelten.
Cornelis van Foreest heeft toen de overgangen aangewezen om de bereikbaarheid van de boerderijen behorende bij het landgoed (’t Stet, Noord West en Cranenbroek) en de rest van zijn landgoed te garanderen. 
In principe kan hiermee worden aangetoond dat de Vereniging voor Natuurmonumenten het overgenomen recht van Cornelis van Foreest heeft om de overgangen te laten bestaan en niet op te heffen. In praktijk moet echter ook gekeken worden naar het veiligheidsaspect. 
Als bestuur hebben wij hierop aan zowel de Vereniging voor Natuurmonumenten als aan de Gemeente Heiloo laten weten dat: 
“Deze overgangen worden door veel wandelaars gebruikt, zo blijkt ook uit reacties van onze leden.   Vooral de Stetlaan/Kraaienlaan wordt druk bewandeld, aangezien deze aansluit op het wandelpad dat verder gaat door de weilanden naar de Noorderneg.  
Als Historische Vereniging Heiloo streven wij de toegankelijkheid van het hele landgoed Nijenburg na en het afsluiten van overgangen naar het Overbos past hier niet in. Uiteraard zijn wij wel voor veilige overgangen. Het realiseren van beveiligde overgangen heeft onze instemming”. 
Inmiddels heeft er in februari 2021 overleg plaatsgevonden tussen de Vereniging Natuurmonumenten, de Gemeente Heiloo en ProRail over deze zaak. 
Er zijn verschillende scenario’s besproken het lijkt er op dat het realiseren van een fiets/voetgangerstunnel op de verlengde Kuillaan/Noord West het meest realistisch is. 
In dit scenario is het namelijk voor de provincie Noord Holland ook aantrekkelijk om aan te haken (financiering) aangezien het oost west fietspad (Nijenburgerweg-Kuillaan- Noord West) een ontbrekende schakel is en past binnen het regionale fietsnetwerk. Ook kan hieraan een wandelpad toegevoegd worden.
ProRail is nog niet overtuigd van het realiseren van een voetgangerstunnel op de Stetlaan/Kraaienlaan, omdat wandelaars in hun ogen met een kleine omweg gebruik kunnen maken van de overgang Belieslaan/Kerkelaan. 
Als bestuur hebben wij de Vereniging Natuurmonumenten laten weten dat wij een voorstander van een tunnel resp. overgang Stetlaan/Kraaienlaan zijn omdat je anders de beleving van het landgoed kwijt bent en er een nieuwe onveilige route dreigt te ontstaan over de drukke overgang Kerkelaan en het kruisen van fietsers en voetgangers op de Westerweg (oostzijde spoor).  Natuurmonumenten deelt onze visie. In het geval er een tunnel komt op de Stetlaan/Kraaienlaan pleiten wij er zelfs voor om deze geschikt te maken voor fietsers, zodat een fietsroute wordt gecreëerd van en naar de Belieslaan en de veiligheid in het algemeen wordt verbeterd. 
We moeten echter een volgend overleg tussen partijen afwachten om het resultaat te vernemen. 
Boekwinkel Historisch Museum Heiloo
De St.Willibrordusstichting van landgoed Ypestein tot landgoed Willibrord € 16,50
Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo                                                      € 29,50
Het Melcoterrein van weiland naar woonwijk                                                € 14,95
Curieus Kabinet, een 17e eeuws pronkkabinetje van Nijenburg                  € 12,95
Pakhuis Dekker                                                                                            € 12,50
Heiloo, een dorp in oorlogstijd, deel 1                                                          €   9,95
Nijenburg Boomgaard                                                                                  €   5,00
 
Van de Historische Reeks Heiloo zijn de volgende publicaties verschenen:
Kampeerterrein Groot, Holleweg                                                                 €   5,00
Stolpersteine in Heiloo                                                                                 €   5,00
Kunst in Herinnering                                                                                    €   7,95
De Ee, D’Ye, De Die, Het Die                                                                      € 14,95
De sarcofagen van Heiloo                                                                           €   7,95
Contactgegevens
Postadres:
Willibrordus Business Centrum
Historische Vereniging Heiloo
Kamer -1,11
Kennemerstraatweg 464
1851 NG HEILOO

E-mailadres:
historischeverenigingheiloo
@gmail.com

Telefoon:  072-5338610
b.g.g.         06-51718363
of               072-5334185


Verenigingsgebouw en tevens Historisch Museum Heiloo:
Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo

Openingstijden:
Dinsdag 19.00-21.00uur
Zaterdag 14.00-17.00uur
Zondag 14.00-17.00uur

Het bankrekeningnummer van Historische Vereniging Heiloo is:
NL76 INGB 0005 4778 91